Perioperative Resuscitation in 2021 Era | Zoom

Link

 • ร.ศ. พ.ญ. กัญญา คำวิไลศักดิ์
 • Lower peripheral perfusion – ก่อนจะเพิ่ม iv fluid
  • ให้ทำ preload monitoring
  • ดูว่าเป็น responder หรือไม่
  • probe Sat ยีห้อที่วัด PVI ได้
 • จะดูว่ากรณีไหน responsder , วัดตั้งแต่ที่ pt ยังมี volume อยู่ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง จะบอกได้
 • ถ้ามี arrhythmia อาจจะตอ้งทำ end-expire occlusion
 • สรุปการทำ preload monitoring
 • EAdyn
 • สรุป preload monitoring – เป็น main ใน perioperative volumic evaluation แต่ก็ยังมี limit
  • peripheral perfusion index- เป็น real time intraop perfusion
  • คนไข้แต่ละคน มีการให้ fluid ไม่เท่ากันในแต่ละการผ่าตัด
   • ปัจจัยสำคัญ
   • ผ่าตัดอะไร
   • ตามดู PO บ่อยๆ จะบอกได้

อ.นพ.ธรรมพร Periop Oliguria , Acute Kidney injury and renal resuscitation

 • surgery ก็ทำให้เกิด DAM สารที่ damage
 • AKI เป็น just clinical syndrome ไม่ใช่ disease
  • cr -ถือว่าเป็น late marker
  • GFI ลดลงไป 15% แล้ว จึงทำให้ cr ลดลง
  • Urine output ก็ยังมาทีหลัง
 • NE เป็น 1st line
 • Character of AKI biomaker – test ตรวจได้ที่จุฬา

Nutritional Support after Resuscitation

 • ศ.พญ. สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์
 • propofol เป็น 10% fat
 • fish oil ดีสุด -> รองมาเป็น olive oil -> แย่สุดคือ soy bean oil
  • soy bean oil -มี proinflam agent
 • Complication of lipid emulsion
  • คนไข้ที่มี fungal infection – ถ้าจะให้ fat ให้ระวังด้วย ,ทั้งระหว่างขาขึ้นและขาลงของ fat
   • สรุปว่า fungus ใช้ fat ได้ (ถ้าไม่ให้ จะได้แค่น้ำตาลและ protein ) , แต่ต้องระวัง
  • infection มักจะเกิดจาก aseptic technique
   • เช่นแขวนถุงไว้นานเกิน 24 ชม
  • covid ใช้ fish oil ได้(ดีด้วย เพราะป้องกัน thromboembolism)
  • ถ้ามี fish oil ไม่เกิน 25% ไม่ต้องกลัวเรื่อง bleeding
 • TPN – tip ควรอยู่ใกล้ๆ heart, – tip atrium
  • ควรใส่ทุกอย่างใน 1 ถุง
  • ป้องกัน infection , และถูกด้วย
  • micronutrient – ให้คิดถึงคนที่ป่วยนานๆ
   • เช่น vit D – ช่วยใน sepsis ด้วย
   • glutamine – ไม่ดีใน sepsis
    • แต่ burn – ok
 • Monitor nutrition ในICU
  • muscle mass, exercise
  • peripheral -ระวัง ..
  • ทำงานร่วม nephro
 • on ECMO ใช้ TPN ได้ แต่ต้องระวัง
  • และระวัง enteral ด้วย เพราะมักจะท้องอืด บางทีให้เร็วไป จะเป็นข้อเสีย

Perioperative Respiratory support for Maximum support

อ.สัฐฐิติ – นพ.ศรัญญู

 • การตั้งเครื่องช่วยหายใจ ไม่ให้เกิด complication

Perioperative COVID-19 Resuscitation

 • รศ.พญ.อรอุมา
 • อ.พญ.หทัยระวี
 • case severe -> cytokine storm
  • D-dimer สูงขึ้น 3-4 เท่า
  • IL-2r, IL-6 สูงขึ้นมาก
 • อายุมาก 60 , 68 yr , หรือมีโรคร่วม
  • ARDS
  • AKI 15%
  • macro/microvascular thrombosis เยอะ <- PE , AMI
 • Sever – prone ventilation 12-16 hr/day
 • ไม่ใช่ incremental PEEP
 • ให้ phamacologic VTV prophylactic <- strong
Long COVID-19

Intraoperative Cardiac Arrest & Advanced in Post Cardiac Arrest Care

 • ผศ.พญ.ปรัชญ์วิไล นุชประมูล
 • non-cardiac 1/10000
  • emergency , สูงอายุ เกิดได้มากขึ้น
  • arrest intraop ก็ยัง survive(30%) มากกว่า emergency
 • Predictive
  • GA
  • Sx
  • Physical status
  • sepsis
 • cardiac arrest ใน prone position
  • air embolism – neuroSx
  • CPR ใน prone position
   • จริงๆยังมีข้อมูลมาก แต่การจะจัดท่า supine จะยากกว่า
   • check ETT
   • Ventilator connect
   • Anesthetic drug ok
  • Surgical consideration
   • ให้ remove eliminate surgical cause
  • ดูว่า chest compression ว่าได้ effective หรือไม่
   • ถ้าไม่ได้ ก็ให้ supine
cardiac arrest ใน pregnancy
 • prone hypoxia <- ต้อง control ดี
 • แทง iv ให้อยู่ above diaphragm
 • avoid excessive hyperventilation
หลัง Cardiac Arrest
 • EGK 12 leads
 • ดูว่าต้องทำ cardiac intervention หรือไม่
 • ถ้าสงสัยจาก heart -> ST- elevation ให้ทำ coronary angiography
 • กรณีมี seizure – ให้ Monitor seizure และ Rx ด้วย
 • non-convulsive seizure <- Dx ได้จาก EEG
 • ไม่ recommend seizure prophylacsis
 • TTM
 • ROSC – ดู Hypothermia
  • keep 32-34*

Perioperative Cerebral Resuscitation 2021

อ.พญ.มนัสนันท์

 • หลังดมยาผ่าตัด เกิด POCD postoperative cognitive
 • โดยเฉพาะในคนสูงอายุ
 • ป้องกันโดยให้ O2 ไปสู่ tiss ให้ดี
 • IOH
 • Ideal BP แต่ละคนอาจจะต่างกัน
 • Processed EEG monitoring
  • ลด PO complication ลด burst suppression
  • ลด cognitive decline
 • NIRS – Near-Infrared Spectroscopy
  • ได้ Cerebral O2 ซ้ายและขวา
 • คนไข้สูงอายุ อาจจะทำ Delirium Screening

Published by Dr.Attaporn

Doctor , Plastic & Cosmetic Surgeon

สอบถาม

%d bloggers like this: