Aesthetic Plastic Surgery in Asians

Part I General Principles

Part IV Cosmetic Surgery of the Eyelid Cosmetic Surgery of the Eyelid

23. Special Consideration in Cosmetic Surgery of the Asian Eyelid

Anatomical Structures and Aesthetic Consideration of Asian Eyelids

 • Double eyelid Folds
  • attach levator palpebrae muscle – กับ anterior surface of tarsal plate
  • เป็น thin fiber , เมื่อ muscle contract -> ทำให้ overlying skin depressed ลงไป
  • asian บางคนไม่มี fiber มัดนี้ ทำให้ ไม่มี double eyelid fold
ลักษณะตาคนเอเชีย ไม่มีชั้นตา กับคนยุโรป จะมีชั้นตาชั้น
ลักษณะตาคนเอเชีย ไม่มีชั้นตา กับคนยุโรป จะมีชั้นตาชั้น
AnatomicalAsianWesterns
Orbital fat, skin , orbicularis oculi muscle of eyelidrelative thick
fat skin คนasia จะหนากว่า
relative thin
bone surrounding orbital area ไม่ protrudeprotrudes
Preseptal fat pad location Preseptal and pretarsal
แสดงว่ามีไขมันเยอะกว่า
pretarsal
Epicanthal fold presentabsent
Tarsal height6.5-8 มม9-10.5 มม
Medial lid crease origin Medial canthusMedial eyelid
Present of crease50%100%
Anatomical different Asian vs Western eyelid
 • บางคน ไม่มีชั้นตา บางคนตื่นมาไม่มี และมีชั้นตาตอนสายๆ ไม่แน่นอน
 • Double eyelid fold – determine by – eyelid , orbital fat , central connective tissue , subcutaneous fat , pretarsal fat
  • บาง research บอกว่า asian ไม่มี fold เพราะ thickness of orbicularis oculi muscle and skin ด้วย
 • The Role of the Upper eyelid Double fold
  • บางคนพอลืมตาแล้วหนังตาตกลงมาคลุม ทำให้ตาดูเล็ก
  • การทำผ่าตัดตาสองชั้น ก็จะทำให้ตาดู large / brighter ขึ้น
 • Adipose Tissue Around the Eyes
  • amount of orbital fat , central CNT , subcu มีผลกับ beauty of eyes
  • ถ้าเยอะ -> swollen , sleepy
  • ถ้าน้อย -> look older
 • Epicanthal fold
  • พบในคนเอเซีย ทำให้ตาดู small , childlike
  • แนวโน้มปัจจุบัน -> double eyelid พร้อม epicanthoplasty

24. Upper Blepharoplasty

25. Secondary Upper Blepharoplasty

Part V Primary or Secondary Rhinoplasty

33. Special Considerations in Asian Cosmetic Rhinoplasty

29. Lower Blepharoplasty

Anatomy of the Lower Eyelid

 • ตาล่างจะ less mobility and less active กว่าตาบน
  • thin tarsal plate กว้างแค่ 1/2 of upper eyelid และแน่นอนว่าแคบกว่า
  • capsulopalpebral lig – originate จาก – infr rectus sheath
   • เกาะกับ anteroinfr of tarsal plate
   • ถ้า loss fn – อาจจะเกิด no tension of tarsal palte
   • skin ไม่สามารถ maintain position ได้
   • lid retraction -> entropion
   • ส่วนต่ำสุดของ lig นี้เรียกว่า-> Lockwood Lig – เพิ่มความแข็งแรง
   • orbital fat แยกเป็น 3 ส่วน -> medial, center , lateral
Anatomy of Lower eyelid , Lockwood หย่อน และ eyeball drop ลงมา ทำให้ fat ปูดมาด
Aging lower eyelid
Presentation of Aging in the Lower Eyelid
 • palpebral bag เกิดจาก 3 สาเหตุ
  • eyeball drop ลงมา เพราะ Lockwood suspensory lig หย่อนลง , ทำให้ space ระหว่าง eyeball-infr orbital wall ลดลง ก็ทำให้ fat ดันออกมา
  • orbital septum หน้าต่อ fat weak , orbicularis m shrink , skin of lower eyelid stretch – ทำให้ orbital fat ดันมาด้านหน้า
  • soft tiss รอบๆตามักจะบวม เพราะอาจจะมี allergy , หรือโรคอื่นๆ เช่น liver ,kidney , thyroid หรืออาจจะมี fat เยอะอยู่แล้วตั้งแต่เกิด
 • cadaver dissection anatomy
Anatomy of Lower eyelid
 • 3 สาเหตุที่ทำให้เกิด Tear trough deformity
  • m defect – มี defect ระหว่าง orbicularis oculi m – angular head of quadratus labii superioris m (ภายใน infr orbital rim )
   • อันนี้ทำให้เกิด palpebromalar groove
   • เห็นความแตกต่าง vol ของ – septal part of orbciularis กับส่วน attach supr malar part
   • groove นี้มักจะไม่ค่อย deep
  • Descent of cheek , เกิด relax orbicular and skin บริเวณ prezygomatic space
   • boundary – top infr orbital rim
    • bottom -> zygomaticocutaneous lig
    • medial -> levator labii superioris alaeque nasi m
    • soft tiss หน้า space นี้ – mobile
   • fat ที่อยู่หน้า prezygomatic space เป็น – preperiosteal fat (no mobile)
    • main fat ใน aging เกิดจาก – malar fat pad
     • เป็น subcu layer , suborbicularis oculi fat ใต้ orbicularis
    • fat ส่วนนี้ drop ลง , แต่ orbicularis ยังยึดกับ arcus marginalis
     • soft tiss หน้า infr orbital rim บางขึ้น
     • ทำให้ tear drop groove ลึกขึ้น (ประมาณว่า subcu drop แต่ชั้นลึก คือ M ยังยึดติด และ soft ก็เป็นร่องบางๆ)
     • orbicularis lig แนวโน้มจะเป็นถุง มากกว่า zygomaticocutaneous lig -> palpebral bag อาจจะตกต่ำกว่า infr rim ถึง 10 mm
     • upper eyelid margin -cheek ใน young 10-20 mm
      • แต่คนแก่ อาจจะไปถึง 20 มม
    • Palpebral / malar bags – ที่ upper / lower end of tear trough – form เป็น double-convexity ทำให้ร่องดูลึกขึ้น
  • Suborbital malar hypoplasia /malar retrusion – อาจจะเป็นจาก congenital หรือ retrusion ตามอายุ
   • ทำให้ tear trough ลึกขึ้น

Classification of Lower eyelid Aging and Possible Corrective Procedures

Slightly Baggy Eyelid
 • ถุงไขมันใต้ตา ถ้าไม่มาก และคิดว่าเป็น congenital , orbital fat เยอะ ,มี wrinkle หรือ drooping of eyelid
  • รักษา remove fat ผ่านทาง transconjunctival approach
  • แต่ถ้ามี weak orbital septum ด้วย ก็ต้องลงแผลแบบ subciliary incision , เข้าไป plication of orbital septum at middle
   • หรือ plicate lower part of septum ผ่านทาง infr orbital rim
   • การเย็บ capsulopalpebral fascia กับ infr orbital rim – ป้องกัน protrusion of orbital fat
   • ถ้ามี droop eyelid -> อาจจะตัด redundant fat , skin ได้
Classified lower eyelid aging
 • แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆก่อน คือ
  • Eyelid อย่างเดียว
   • type I – wrinkle
   • type II – pseudoherniated fat
  • Eyelid-cheek
  • ทั้ง midface เลย
Dark Circles and Tear Trough Deformity
 • Tear trough – Rx fat grafting
 • แต่ถ้าตกลงมาถึง medial cheek – Rx Suction Lipectomy
 • Pigmentation – Rx Laser
type III เริ่มมีไขมัน และ Rx Lipectomy
Early Midface Aging
 • เป็นช่วงที่เริ่มมาหาหมอมากที่สุด และช่วงนี้ ถ้าเป็นไปได้ ควรเอา fat ออกให้น้อยที่สุด ยกเว้นมี congenital orbital fat
  • Transconjunctival app – ถ้า eyelid skin หรือ m relaxation ไม่พอ และยังไม่ต้องตัดหนังตาออก
   • แต่ถ้าต้องตัดหนังตาออก , ต้องทำแบบ subcilary incision
   • Transconjuctival นี้ลด PO edema , scar retraction และป้องกัน partial denervation of orbicularis ที่จะเกิด ectropion ได้
   • ข้อเสีย คือ limit surgical field
   • และไม่สามารถตัดหนัง หรือ m ออกได้ แม้ในกรณีที่ very relaxed skin และถือว่าดึง sagging cheek ยากด้วย
  • ถ้า palpebral bag , tear trough เห็นชัด – Rx ควรจะเปิด arcus marginalis และให้ slide orbital fat ไป front of maxillary / zygomatic bone เพื่อเปิด groove
Severe Midface Aging and Cheek Ptosis
 • Rx – Hamra’s composite rhytidectomy เป็น good choice
  • การทำ midface lift ด้วย เพื่อยก drooping cheek , palpebral bag , tear trough , sliding orbital fat มาหน้าต่อ zygomatic bone
  • ช่วยแก้ double-convexity contour deformity
type V lower lid aging
type IV , Severe drooping of lower lateral eyelid
 • Method ในการ Rx ของแต่ละ type
  • type I : minimal skin excision , filler or fat grafting
  • type II : transconjunctival fat removal only
   • หรือ transcutaneous skin excision
  • type III : Fat redistribution
   • orbicularis oculi m suspension
   • Transcutaneous skin excision
  • type IV : Obicularis oculi m suspension
   • suborbicularis oculi fat elevation
   • Orbitomalar lig release
   • transcutaneous skin excision
   • fat remove / redistribution
  • type V : เพิ่ม suborbicularis oculi fat elevation /midface lift
   • lateral canthopexy / lateral canthoplasty
   • Transcutaneous skin excision
   • fat removal/ redistribution
  • type IV: เพิ่ม Midface/cheek lift

Preoperative Assessment

 • ประเมินทั้ง systemic , anatomical / functional anormalities of eyeball / eyelids
 • พร้อมทั้งประเมินว่าจะทำอะไรให้คนไข้บ้าง
 • ถ้าจะต้องตัดหนังตา จะตัดสักเท่าไร, โดยการ pinch
  • excision 2-3 mm ต่ำกว่า eyelid eyelashes , โดยใช้ small angulated forceps
  • gentian design คราวๆ
Reference
1. PDF Aesthetic Plastic Surgery in Asians

Published by Dr.Attaporn

Doctor , Plastic & Cosmetic Surgeon

สอบถาม

%d bloggers like this: