ผ่าตัดตกแต่งในผู้หญิง

Perioperative Resuscitation in 2021 Era | Zoom

Link ร.ศ. พ.ญ. กัญญา คำวิไลศักดิ์ Lower peripheral perfusion – ก่อนจะเพิ่ม iv fluid ให้ทำ preload monitoring ดูว่าเป็น responder หรือไม่ probe Sat ยีห้อที่วัด PVI ได้ จะดูว่ากรณีไหน responsder , วัดตั้งแต่ที่ pt ยังมี volume อยู่ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง จะบอกได้ ถ้ามี arrhythmia อาจจะตอ้งทำ end-expire occlusion สรุปการทำ preload monitoring EAdyn สรุป preload monitoring – เป็น main ใน perioperative volumic evaluation แต่ก็ยังมี limit peripheral…

ThPrsMeeting 2021

Linked P0182 Major Breakthrough towards improve Biocompatibility (Supported by Motiva) การศึกษาเกี่ยวกับ Shell of breast ที่ MIT – lab of Dr. Robert Langer ทำไมมี Capsular contracture , ALCL 4.51/51.36 S5 : Reconstructive Microsurgery and Lymphatic Surgery I Facial Paralysis Clinic , the Past , Present and Future Supasid Jirawatnotai .MD Bottoming Out : Defining the Problem…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

About Me

Hi, I’m Lillie. Previously a magazine editor, I became a full-time mother and freelance writer in 2017. I spend most of my time with my kids and husband over at The Brown Bear Family but this blog is for my love of food and sharing my favorites with you!

Subscribe to My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: